MP-motionen ”Flyg med förnuft” granskad av flygnäringen

Featured

Föreningen Svenskt Flyg:

MP-motionen ”Flyg med förnuft” granskad av flygnäringen

2011 lämnade Miljöpartiet in motionen Flyg med förnuft, 2011/12:T471, med syftet att begränsa Sveriges och svenskars tillgänglighet genom skatter och förbud.

Miljöpartiets motion har efter en granskning av flygnäringen visat sig vara totalt oförnuftig. Motionen är full av faktafel och påståenden tagna ur luften, oftast utan källhänvisning. Svenskt Flyg anser att det är under all kritik att ett parti vill lagstifta om något så viktigt som tillgänglighet byggt på en motion som har över 55 fel i sig.

Du kan följa utskottets och kammarens beslut till de olika förslagspunkterna här.

Anna Wilson, Föreningen Svenskt Flyg svarade på miljöpartiets motion på Newsmill men som vi återger i sin helhet här:

“Vissa tror att vi måste begränsa flygtransporter för att rädda klimatet. Det är orealistiskt. Just nu förs diskussioner om nya skatter på flygtransporter i Sverige. En flygskatt kommer skada Sveriges globala konkurrenskraft betydligt mer en några eventuella vinster en sådan skatt skulle ge. Ska Sverige gå miste om en ökad internationell expansion för att vi missgynnar vårt eget flyg med mer skatter och då avsiktligt avstår från att få hit fler turister, fler investeringar och fler jobb? Ökade flygskatter ökar inte heller omvandlingstrycket för smartare och miljövänligare flygplan och bränslen.

Lösningen är inte att flyga mindre – utan att flyga smartare. Världens befolkning ökar snabbt, företagen blir mer och mer globaliserade, människor har större köpkraft. Fler än någonsin tidigare har fått tillgång till det som vi tar för givet, att upptäcka världen, studera, arbeta, exportera och importera varor säkert och effektivt. Världen behöver flyget. Ett hållbart flyg.

Att flyga 2012 är en stor skillnad mot hur vi flög tidigare. Flyget har lyckats minska sina utsläpp drastiskt de senaste decennierna. Bränsleförbrukningen per passagerare har minskat med 70 procent de senaste 40 åren. En utveckling som inget annat transportslag är i närheten av. Den svenska och nordiska luftfarten satsar miljarder i investeringar i nya moderna, effektiva och bränslesnåla flygplansflottor. Svensk flygindustri är delaktiga och drivande i att utveckla framtidens flygplan och motorer. Flygtrafikledning arbetar med att erbjuda gränsöverskridande, snabba och raka flygvägar i luften för att flygresan ska bli kortare och mer bränslesnål. Gröna landningar och starter spar stora mängder koldioxid varje år. Svenska flygplatser har tilldelats klimatutmärkelser över hela världen och är föregångare inom sin bransch.

Framtiden är redan här – att resa med flyg har aldrig varit effektivare och mer hållbart. Påståenden om att flyget är en miljöbov blir alltmer missvisande för varje dag som går.

I dag säljs det i Sverige lika mycket jetbränsle för flygplan som det det gjordes för 20 år sedan, och tillväxten har under samma period varit stor. Det svenska inrikesflyget ökade antal passagerare med 2,5 procent under 2010 och minskade koldioxidutsläppen med 9,4 procent. Den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen är att ersätta gamla flygplan och flygmotorer med nya. De nya generationerna av flottan i de nordiska länderna har upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp än dagens flygplan. Det är realistiskt att minska utsläppen med cirka 25 procent till 2020 och upp mot 40 procent år 2025 jämfört med 2007.

För att kunna investera i nya flygplan behövs vinst, men konkurrensen är stenhård. Få flygbolag tjänar så stora pengar, investeringar sker ofta med lånade medel, allt för att vi ska kunna flyga på ett mer hållbart sätt. Att lägga på ökad moms och skatter leder inte till en bättre miljö utan till att branschen förlorar förmågan till att investera i framtiden. Om Sverige ska vara konkurrenskraftigt på en global marknad krävs en bra infrastruktur och en god tillgänglighet, i luften på vattnet och på land, det är helt avförande för framtiden. Det har man insett i de flesta länder där nya pålagor mot flygbranschen har föreslagits, de har fallit platt till marken med insikten att de gör mer skada än nytta. Senast i vårt grannland Danmark.

Alla är överens om att förorenaren ska betala. Flyget är inte skattesubventionerat som våra andra transportmedel utan betalar fullt ut för sin infrastruktur såsom landningsbanor, flygtrafikledning etc. När flyget nu införlivas i EU: s utsläppshandelssystem, kommer flyget att betala för sina utsläpp i likhet med många andra branscher inom ex tung industri och energiproduktion.

FN har pekat ut flygbranschen som den ledande branschen för andra att ta efter när det gäller långsiktiga klimatmål. Vi kommer att förändra ditt sätt att flyga på, så att miljöpåverkan från en flygning blir mindre. Den samlade globala flygbranschen har satt upp mål om att göra flygets tillväxt koldioxidneutral år 2020 och halvera de absoluta utsläppen till 2050 jämfört med 2005 års nivå. Detta är ambitiösa mål, men det finns goda skäl som pekar på att flyget kommer att lyckas.

Flygbranschen går först men behöver stöd i sin ambition och uppmanar Sveriges regering att fokusera på viktiga pusselbitar som satsningar på det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) som är av stor vikt för att den positiva tekniska utvecklingen ska fortsätta. Infrastrukturen kring flyget behöver förbättras. Intensifiera arbetet med flygtrafikledningssystemet SESAR, så att ett gemensamt luftrum införts i Europa, då kortas restiderna och -utsläppen minskar med mer än 10 %. Vi uppmanar myndigheter, forskningsinstitut, miljöorganisationer och näringslivet att satsa för framtiden. Vi behöver vara många aktörer som arbetar tillsammans för renare luft och bättre miljö.

Välkomna in i framtiden, vi är redan där”

2018-12-19: Transportstyrelsen: Brexits påverkan på luftfarten

Viktigt från Transportstyrelsen om Brexits påverkan på luftfarten

Den 30 mars 2019 lämnar Storbritannien EU. Det här kommer att påverka luftfarten i hela EU och vi vet ännu inte i vilken omfattning. Kommissionen har gått ut med information om förberedelser inför utträdet och föreslår åtgärder.

Brexits påverkan på luftfarten >>

2018-12-13 Svenskt Flyg: Flygskatten slopas men flygbranschens klimatfokus kvarstår

Som remissinstans för flyget så kan vi inte göra annat än hålla med Föreningen Svenskt Flyg.

Vi var en av många inklusive Föreningen Svenskt Flyg samt också Svenska Flygbranschen som la in remisser på att flygskatten inte skulle införas dvs. en majoritet av remissinstanserna var helt enkelt emot denna skatt. Framförallt för att det dels det som Svenskt Flyg beskriver och dels därför att det redan finns en skatt inom EU som heter EU Emissions Trading System (EU ETS).

Dessutom tillkommer den internationella överenskommelsen ICAO, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) som startar den 1 Januari 2019.

Nu har denna skatt tack och lov beslutats att avskaffas från och med den 1 Juli 2019.

Idag den 18/12-2018 har det dock pågått en debatt i Riksdagen om Flygskatten där partiföreträdare från S,MP, och V fortfarande vare sig förstått eller ens verkar ha läst de fakta som finns att hämta om dels EU ETS och CORSIA och dels det som idag pågår när det gäller utveckling av både miljövänligt flygbränsle och nya typer av flygplan inkl. motorer.

Det vore ju ytterst klädsamt om dessa partiföreträdare höll sig till fakta och inte till felaktiga tyckanden.

Svenskt Flyg: Flygskatten slopas men flygbranschens klimatfokus kvarstår >>

Innovation och teknikutveckling gör flyget smartare

De senaste femtio åren har flygets CO2-utsläpp per passagerarkilometer minskat med 70 procent (%). Modern flygteknik och grönare flygmetoder har effektiviserat bränsleförbrukningen och kommer att fortsätta minska flygets miljöpåverkan framöver.

https://smartflyg.se/innovationer/

Källa/Source: Smart Flyg som drivs av Transportföretagen

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)-Sammanställning av inkomna remisser

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Sammanställning av inkomna remisser

Sammanfattning

Den 1 mars 2017 löpte remisstiden ut för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt (En svensk flygskatt SOU 2016:83). Totalt hade hela 197 yttranden lämnats in till Finansdepartementet per den 1 mars.
Av dessa 197 yttranden har 136 lämnats av aktörer som bjudits in av regeringen att lämna synpunkter, medan 61 yttranden lämnats av andra aktörer på eget initiativ.

Vår genomgång visar nu att:
• Av de 156 yttranden som tar ställning till förslaget ställer sig 126 negativa till, eller avstyrker det. Bland dessa återfinns givetvis vårt företag SFSA Holding KB men framförallt tunga instanser som Riksrevisionen, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Tillväxtverket.
• Utöver dessa finns bl a Sveriges Handelskamrar, Länsstyrelsen Värmland och ett stort antal kommuner som är beroende av flyg.
• Skarp kritik riktas från dessa mot att skatten har försumbar klimateffekt, och därmed helt missar sitt syfte. Utifrån beräkning som gjorts av Föreningen Svenskt Flyg är det åtta av tio yttranden som avstyrker eller är negativa till förslaget som pekar på denna problematik.
• Skatten kritiseras också på grund av de stora konsekvenser den väntas få för tillgängligheten och konkurrenskraften runt om i landet. Drygt åtta av tio yttranden som avstyrker eller är negativa till förslaget framhåller detta. Kritiken lyfts av kommuner, regioner, myndigheter och näringsliv från Kiruna i norr, till Ängelholm i söder.
• Sju av tio yttranden som avstyrker eller är negativa till förslaget tar upp att andra åtgärder är mer effektiva för att minska flygets klimatpåverkan än en flygskatt baserad på passagerarantal.

Vårt företag SFSA Holding KB avstyrker förslaget om en svensk flygskatt i sin helhet och anser att regeringen bör beakta följande istället:
1. undersökningar samt utredningar som gjorts av The International Air Transport Association (förkortad IATA).
2. beslut som fattats genom International Civil Aviation Organization (förkortad ICAO) om det globala styrmedlet ”Carbon offsetting and Reduction Scheme for International Aviation” (förkortad CORSIA) för klimatutsläpp från internationellt flyg,
3. Den förväntade reduktionen av klimatpåverkande utsläpp är mycket begränsad och förmodligen överskattad till följd av missvisande beräkningsmetoder i utredningen.
4. EU-ETS: EU:s system för handel med utsläppsrätter som för närvarande är under förändring.
5. Flygskatt är ineffektivt ur klimatsynpunkt
Syftet med en skatt på flygresor formuleras tydligt i utredningens direktiv – den ska minska flygets klimatpåverkan. Utredningen beräknar att en flygskatt skulle minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp.
Samtidigt när flyglinjer flyttas till andra länder riskerar vi att exportera utsläpp.
6. Flygskatt försämrar tillgängligheten kraftigt
En nationell flygskatt beräknas leda till cirka en halv miljon färre passagerare per år. Hårdast drabbas inrikesflyget, och resultatet blir färre inrikeslinjer med färre avgångar och stängda regionala flygplatser. Det blir även svårt att etablera internationella långlinjer från Arlanda.
7. Flygskatt ger negativa effekter för svensk ekonomi
WSP, ett av världens ledande analysföretag, har beräknat de samhällsekonomiska effekterna av en flygskatt. Effekterna kommer bli tusentals förlorade jobb och flera miljarder i BNP-förlust.

Nya undersökningar som bör beaktas
IATA ”En Svensk Flygskatt” från den 8 februari 2017:
En Svensk Flygskatt

Källor/Sources:

  • Föreningen Svenskt Flyg
  • Vår egen remiss-inlaga
  • Finansdepartementet
  • IATA
  • EU

60 sekunder om flyg och miljö

Sverige står för 1 promille av världens samlade utsläpp. Av den promillen utgör inrikesflyget 0,9 procent och det är kring detta som mycket av den svenska debatten kretsar, men också förslagen om en nationell flygskatt.

Läs mer:
Föreningen Svenskt Flyg

Svenska regionala flygplatser AB

Föreningen Svenskt Flyg har tagit fram en 60 sekunders film om flygets klimatpåverkan.

Se den här: